bdr91nl01
bdr91nl01colres.jpg Downloads
bdr91nl01bwhres.tif Downloads
Reléová jednotka BDR91 je urèená pro spínání zdrojù tepla. V pøípadì, že systém evotouch vyšle požadavek na sepnutí zdroje tepla, je signál bezdrátovì pøenesen do reléové jednotky, která zdroj tepla sepne.
Úspora èasu: Jednoduchá instalace díky bezdrátové RF komunikaci
Informace Napájení 230 Vac, 50 Hz
Pøepínací kontakt, 24...230 Vac, 5 A odporovì, 3 A induktivnì
Jazyk specifikace Èesky
Zahrnuje 1x BDR91
Další popis Certifikace CE. Dosah bezdrátové RF komunikace 30 m v obytné budovì, frekvence RF komunikace je 868 MHz.
Objednací èísla Ke stažení
TXT PDF
BDR91A1000 TXT
Návod k montáži (èesky)